Taken

 • Het bevorderen van de introductie van nieuwe technologie├źn en diensten.
 • Het gevraagd of ongevraagd adviseren van de Minister ter zake aangelegenheden de telecommunicatie betreffende.
 • Het voorbereiden van de te verlenen concessies en het toezicht houden op de naleving van de concessievoorwaarden door de concessiehouders.
 • Het toezicht houden op de tarieven voor gereguleerde c.q. opgedragen diensten.
 • Het verlenen van vergunningen en het toezicht houden op de naleving van de vergunningsvoorwaarden door de vergunninghouders.
 • Het vertegenwoordigen van de Republiek Suriname bij internationale organisaties.
 • Het beheer van het frequentiespectrum.
 • Het beheer van het nummerplan.
 • Standaardisatie en controle van randapparatuur.
 • Het beslechten van geschillen.
 • Het beheer van het Universele Dienstverleningsfonds.
 • Het uitvoeren van de bij en krachtens deze wet aan de TAS opgedragen werkzaamheden.
 • Het verrichten van telecommunicatiewerkzaamheden voor zover in deze wet daarin niet uitdrukkelijk anders is voorzien.