Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSEN TELECOMUNICATIE AUTORITEIT SURINAME EN BELANGHEBBENDEN IN HET KADER VAN HAAR TAAKSTELLING IN GEVOLGE DE WET TELECOMMUNICATIEVOORZIENNINGEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de taken en verplichtingen die ten grondslag liggen aan de uitvoering van de Wet Telecommunicatievoorzieningen (S.B. 2004. No. 151).

 2. De Telecommunicatie Autoriteit Suriname is een rechtspersoon naar Surinaams recht ingesteld bij Wet Telecommunicatievoorzieningen (S.B. 2004. No. 151).

 3. De Telecommunicatie Autoriteit Suriname houdt kantoor te Paramaribo aan de Tweede Rijweg (hoek Cayottestraat) no. 47, welk adres als haar domicilie geldt in de relatie tussen haar en belanghebbenden.

 4. De Telecommunicatie Autoriteit Suriname sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit met betrekking tot mogelijke schade voor wat betreft door haar uit hoofde van haar wettelijke verantwoordelijkheid aan derden verschafte diensten en faciliteiten.

 5. Indien en voor zover er toch van enige vorm van aansprakelijkheid zijdens de Telecommunicatie Autoriteit Suriname sprake zou zijn ten aanzien van door belanghebbenden derden geleden schade dan is dit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door TAS is gefactureerd of zou worden gefactureerd.

 6. De Telecommunicatie Autoriteit Suriname zal bij het inschakelen van derden met betrekking tot de door haar verleende faciliteiten en diensten zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de belanghebbende en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Telecommunicatie Autoriteit Suriname is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de door deze ingeschakelde derden in dit kader verleende dienstverlening of faciliteiten.

 7. Elke belanghebbende die gebruik maakt van de door de Telecommunicatie Autoriteit Suriname ter beschikking gestelde diensten en faciliteiten vrijwaart haar tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze zouden kunnen voortvloeien uit de door de Telecommunicatie Autoriteit Suriname verleende diensten of faciliteiten.

 8. De Telecommunicatie Autoriteit Suriname is als bij wet ingesteld orgaan tegenover de belanghebbende of diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet aansprakelijk voor gedragingen welke zij heeft verricht in gevolge de op haar van toepassing zijn wettelijke bepalingen, in het bijzonder het verstrekken van informatie aan overheidsorganen, als bedoeld in de Wet Telecommunicatievoorzieningen, en zullen dergelijke gedragingen geenszins door of vanwege de belanghebbende kunnen worden beschouwd als schending van een plicht tot geheimhouding met betrekking tot de door de belanghebbende aan haar toevertrouwde informatie.

 9. De door de Telecommunicatie Autoriteit Suriname in rekening te brengen tarieven voor ter beschikking gestelde diensten en faciliteiten worden gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname, laatstelijk in de editie van 18 maart 2008. Van deze tarieven wordt er onder geen beding afgeweken.

 10. Facturering door de Telecommunicatie Autoriteit Suriname zal, in geval van wederkerige diensten en faciliteiten, zoveel mogelijk na gezette tijdsintervallen plaats vinden, zulks afhankelijk van de aard, omvang en/of tijdsbestek van het gebruik van de dienst of faciliteit ter beoordeling van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname.

 11. De betalingstermijn verbonden aan de door de Telecommunicatie Autoriteit Suriname in rekening gebrachte tarieven is 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de Telecommunicatie Autoriteit Suriname gerechtigd een debetrente in rekening te brengen ad 1,5% (anderhalf procent) per maand of een deel van een maand, over het uitstaand factuurbedrag of een deel daarvan.

 12. Na verloop van deze betalingstermijn van 30 (dertig) dagen kan de Telecommunicatie Autoriteit Suriname besluiten het verschuldigd factuurbedrag door een daartoe aangewezen derde te laten incasseren. De kosten hiertoe, daarbij inbegrepen de kosten voor juridische bijstand, komen volledig voor rekening van de belanghebbende aan wie de facturen zijn geadresseerd en worden doorgaans begroot op minimaal 15% van de verschuldigde factuurbedragen.

 13. De rechtsverhouding tussen de Telecommunicatie Autoriteit Suriname en belanghebbenden is onderworpen aan Surinaams recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Surinaamse rechter, zulks met in acht name van de specifieke bepalingen hieromtrent in de Wet Telecommunicatievoorzieningen.

 

Paramaribo,  20 oktober 2015 AR. No. 15-4652