Veelgestelde vragen

Het Ministerie van TCT is verantwoordelijk voor het beleid betreffende telecommunicatie. Dientengevolge wordt het beleid van de TAS mede afgestemd op het beleid van de Regering c.q. het Ministerie van TCT. De TAS adviseert de Minister inzake telecommunicatie en telecommunicatie gerelateerde aangelegenheden.
De TAS zal functioneren als een onafhankelijk orgaan en rapporteren aan de Minister van TCT inzake het financieel beheer en het gevoerde beleid. De Minister van TCT kan bijsturen door het geven van algemene aanwijzingen.

Ingevolge artikel 9 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen bereidt de TAS de uitnodiging hiertoe voor. De selectiemethoden zijnde een vergelijkende toets of een veiling of een combinatie van deze twee methoden wordt toegepast. Het besluit betreffende de toelating wordt aan de Minister aangeboden die dit doorgeleid naar de President die, de instantie is die de concessie verleend.

Momenteel is er op de website van de TAS een informatiebrochure beschikbaar waarin algemene informatie over de TAS te lezen is.

Voor het invoeren of aanwezig hebben van een VSAT is een vergunning van de TAS vereist., waaraan voorwaarden worden verbonden bijvoorbeeld het niet mogen koppelen aan het openbare telecommunicatienetwerk. Indien het in de bedoeling ligt de VSAT als een zend- en ontvangnetwerk te installeren is er dan sprake van
telecommunicatie-infrastructuur waarvoor een concessie, verleend door de President, vereist is. In bijzondere gevallen kan conform artikel 53 lid 1 van de WTV door de TAS een vergunning worden verleend.

Conform de huidige telecommunicatie wetgeving is VOIP niet verboden. Er zijn verschillende vormen van VOIP diensten. In geval van een spraakdienst m.n. bellen van PC to Phone wordt deze dienst verboden gesteld. Echter is het bellen van PC to PC niet verboden, aangezien het in dit geval om een datadienst gaat.

Zolang er sprake is van een datadienst, is het aanbieden van alle vormen van internetdiensten mogelijk onder de voorwaarde dat de aanbieder van deze diensten aan de door de wet vastgestelde eisen voldoet. Ingevolge artikel 13 van de Wtv is voor het aanbieden van internetdiensten een vergunning van de TAS vereist. Voor het overige dient de aanbieder van internetdiensten gebruik te maken van reeds bestaande infrastructuur van een operator bijvoorbeeld huurlijnen en is niet bevoegd eigen infrastructuur aan te leggen .

De huidige wetgeving kent het fenomeen “call centers” niet. Echter kunnen de diensten die via een “call center” worden aangeboden aangemerkt als diensten die internationale werking hebben.
Naar analogie van artikel 18 van de Wtv m.n. voor het aanbieden van diensten die internationale werking hebben is een vergunning van de TAS vereist, zou het opzetten van “call centers” dus wel mogelijk zijn. Uiteraard zijn er andere vereisten n.l. er dient conform artikel 15 van de Wtv geen sprake te zijn van “call back” en de gebruikte apparatuur mag niet worden aangemerkt als apparatuur waarvoor voor de aanleg en exploitatie van de apparatuur een concessie vereist is.

De TAS zal een monitorende rol vervullen in de sector. Dat houdt in dat de TAS toezicht zal houden op het telecommunicatiegebeuren in de ruimste zin des woord. Dit houdt onder meer in het houden van toezicht op de naleving van wet - en regelgeving. Verder zal de TAS moeten inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van de telecommunicatie, zodanig dat deze gemakkelijk toegepast kunnen worden op onze telecommunicatiemarkt.

Momenteel zijn er naast TELESUR twee nieuwe bedrijven toegelaten voor het aanbieden van mobiele telefonie. Ook is er een aantal ISP’s (Internet Service Providers) op de markt die allerhande diensten via het Internet aanbieden. Deze ISP’s dienen mede met het oog op het reguleren en controleren van de telecommunicatiesector zich te registreren bij de TAS, omdat zij niet meer zonder vergunning diensten, aangemerkt als niet-gereguleerde diensten, kunnen aanbieden. In dit verband wordt verwezen naar artikel 13 van de WTv dat aangeeft dat voor het aanbieden van niet- gereguleerde diensten een vergunning van de TAS vereist is.

In conformiteit met de WTO verplichtingen betreffende telecommunicatie die Suriname in 1997 is aangegaan, is de telecommunicatiesector in Suriname geliberaliseerd. Dit houdt dus in dat er sprake zal moeten zijn van een “level playing field”. Voor het verder stuwen van de ontwikkeling van de telecommunicatiesector zal de TAS zorgdragen in overeenstemming met de haar in de WTV toebedeelde taken en bevoegdheden. Telecommunicatie is geen doel maar een middel tot ontwikkeling van de economie.

Voor het invoeren van laag vermogen apparatuur zal de TAS aan de leverancier, importeur of fabrikant eisen stellen m.n. de overlegging van een fabrikantenverklaring, waarbij wordt aangegeven dat de apparatuur voldoet aan de gestelde internationale standaarden die worden geaccepteerd in Suriname.
Voor het invoeren van een VSAT is toestemming van
de TAS vereist. Zendapparatuur, hieronder te verstaan radio-elektrische zendinrichtingen, evenals onderdelenpakketten, kunnen
door de importeur uitsluitend ingevoerd worden ten behoeve van natuurlijke personen of rechtspersonen aan wie vergunning is verleend door de TAS.

Voor het opzetten van een fundering ten behoeve van het opzetten van een antenne in Paramaribo en Nickerie is toestemming van het Ministerie van Openbare Werken vereist. De D.C. verleent de toestemming in de overige districten. De Luchtvaartdienst verleent toestemming ten aanzien van de hoogte van antennes en masten