• TAS: Telecommunicatie Autoriteit Suriname

 • 1

Vergunningen

1.Richtlijnen voor het indienen van een vergunningsaanvraag

 • Dit reglement is van toepassing op alle aanvragen voor vergunningen voor het aanbieden van telecommunicatiediensten.
 • Alle aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van telecommunicatiediensten dienen gedaan te worden bij de TAS.
 • Degene die een aanvraag bij de TAS indient, dient zich te legitimeren en zal een daartoe bestemd aanvraagformulier verplicht invullen.
 • Alle aanvragen worden bij de balie van de afdeling “Vergunningen” van de TAS in ontvangst genomen.
 • Degene die een aanvraag indient, moet zich ervan vergewissen dat alle velden die verplicht ingevuld dienen te worden op de betreffende aanvraagformulieren ook daadwerkelijk (correct) ingevuld zijn, endat het stuk voorzien is van de handtekening van de aanvrager.
 • Onvolledige, of niet ingevulde aanvraagformulieren zullen niet in behandeling worden genomen.
 • Het is verboden de aanvraagformulieren door de baliemedewerkers te laten invullen.
 • Voor elk type dienst waarvoor een vergunning vereist is, zijn er speciale formulieren te verkrijgen die volledig ingevuld dienen te worden. Aanvragen voor bijbehorende nummers en/of frequenties moeten apart worden gedaan; zie betreffend hoofdstuk.
 • Bovengenoemd formulier zal dus vergezeld van alle bescheiden ingediend moeten worden bij de TAS.
 • Er zijn kosten verbonden aan het verkrijgen van de vergunning, welke zijn vastgelegd in het tariefstelsel van de TAS (ARS van 18 maart 2008).

2.Behandeling vergunningsaanvraag

 • Aanvragen voor vergunningen voor het aanbieden van telecommunicatiediensten zullen behandeld worden in de volgorde van binnenkomst.
 • In gevallen waarbij slechts een beperkt aantal vergunningen kan worden verleend, onder andere in verband met schaarse hulpbronnen, zoals nummers en frequenties, is de volgorde van binnenkomst bepalend.
 • Alle aanvragen zullen voorzien worden van een volgnummer, dat gekoppeld is aan de datum en het tijstip van indiening van de betreffende aanvraag.

3.Beoordeling vergunningsaanvraag

Indien de aanvraag aan de gestelde eisen, zoals aangegeven op het betreffende aanvraagformuliervoldoet en na interne beoordeling door de TAS is goedgekeurd, zal van deze aanvraag melding gemaakt worden in het Advertentieblad van de Republiek Suriname (ARS). Deze bepaling geldt alleen voor de aanvraag van radiozendvergunningen. De bedoeling hiervan is dat de gemeenschap in de gelegenheid gesteld wordt eventuele bezwaren tegen betreffende aanvraag kenbaar te maken.

 • Indien er binnen 1 (één) maand na bekendmaking in het ARS geen bezwaren kenbaar gemaakt zijn, zal de vergunning aan de aanvrager worden verleend. Vervolgens zal de aanvrager worden opgeroepen om binnen 1 (één) maand de vergunning in ontvangst te nemen.Gelijktijdig met de in ontvangstneming van de vergunning, zullen de vergunningsrechten voldaan moeten worden.
 • In gevallen waarbij er wel bezwaar gemaakt is tegen de verlening van een bepaalde vergunning zal er door de TAS een onderzoek ingesteld worden.
 • Indien de TAS na het onderzoek beslist tot verlening van de betreffende vergunning over te gaan, zullen partijen (de aanvrager en degene die bezwaar heeft gemaakt) hierover geïnformeerd worden, en zal de aanvraag afgehandeld worden overeenkomstig vorenvermelde procedure.
 • In gevallen waarbij na onderzoek wel gegronde bezwaren blijken te bestaan tegen toewijzing van de betreffende vergunning, zal de TAS de aanvraag afwijzen en dit met redenen omkleed aan de aanvrager meedelen.
 • Indien de aanvrager het niet eens is met de beslissing van de TAS, bestaat er beroepsmogelijkheid bij de Kantonrechter.Bij afwijzing van de aanvraag voor een radiozendvergunning kan men binnen 30 (dertig) dagen beroep instellen bij de Minister.

4.Vergunningsvoorwaarden

 • In de verschillende vergunningen zijn de voorwaarden opgenomen onder welke de betreffende diensten aangeboden mogen en kunnen worden, evenals de gronden voor intrekking.
 • De vergunningsvoorwaarden houden waar nodig regels in ten aanzien van eventueel aan te leggen netwerken of andere voorzieningen.
 • Wijziging van de vergunningsvoorwaarden door de TAS is mogelijk en wordt tijdig aan de vergunninghouders medegedeeld.
 • Wijzigingen vinden plaats wanneer daartoe gegronde redenen bestaan, bijvoorbeeld bij wijziging van regels betreffende het spectrumgebruik.
 • Indien vorenbedoelde redenen dat toelaten zal vóór een (eventuele) wijziging van de vergunningsvoorwaarden van gedachten gewisseld worden met de stakeholders.
 • Wijziging van de vergunningsvoorwaarden zal niet eerder dan 3 (drie) maanden na de vaststelling van kracht zijn, tenzij het algemeen belang dat dringend vordert of tenzij de betreffende vergunninghouders instemmen met een kortere termijn.

5.Verlenging/opzegging of intrekking vergunning

 • Een jaar voor het verstrijken van de termijn waarvoor zij is verleend, dient de vergunninghouder aan te geven of de vergunning verlengd, dan wel ingetrokken dient te worden.
 • Het initiatief daartoe zal door de TAS genomen worden in de vorm van een schrijven dat gericht zal worden aan de vergunninghouder, hetwelk geretourneerd zal moeten worden, met de bevestiging van verlenging, of intrekking of opzegging.
 • Indien de vergunninghouder niet reageert op dit schrijven wordt door de TAS ervan uitgegaan dat de vergunninghouder wenst dat de betreffende vergunning ingetrokken wordt, en zal zulks ook geschieden.