• TAS: Telecommunicatie Autoriteit Suriname

 • 1

Telecommunicatie besluit

1980 No. 26

STAATSBLAD van de R E P U B L I E K S U R I N A M E

STAATSBESLUIT van 17 mei 1980 ter uitvoering van artikel 22 van de "Telegraaf- en Telefoonwet 1945" G.B. 1945 No. 113 (Telecommunicatiebesluit).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat ter uitvoering van artikel 22 van de "Telegraaf- en Telefoonwet 1945" (G.B. No. 113) het nodig is het navolgende vast te stellen:

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

 

HOOFDSTUK I

Bestuur
Artikel 1

De Directeur van het Lands Telegraaf- en Telefoonbedrijf, hierna te noemen de Directeur, bestuurt de LTT- telecommunicatiediensten met inachtneming van dit Staatsbesluit en andere relevante regelingen, waaronder de Convention Internationale des Télécommunications, het Internationale Telefoonreglement en bijzondere Internationale overeenkomsten.

 

HOOFDSTUK II

Tarieven en vergoedingen voor eens
Artikel 2

Voor een telefoonnetaansluiting resp. een telex netaansluiting is verschuldigd een entreegeld van Sf. 200.- indien de lengte van de kabelroute tussen het gebouw waarin de aansluiting gemaakt wordt en de dichtst bijzijnde aansluitkabel kleiner is dan 30 meter.

 1. Voor een telefoonnetaansluiting, resp. een telex netaansluiting die niet aan bovenvermelde eis voldoet, wordt het entreegeld door de Directeur vastgesteld. Het tarief voor verhuizing wordt door de Directeur vastgesteld met als minimum een bedrag van Sf. 50.- per verhuizing.
 2. Indien in het perceel binnengeleiding wordt aangebracht of apparatuur geplaatst, kan bovendien voor deze werkzaamheden een vergoeding voor eens berekend worden volgens door de Directeur vastgestelde tarieven en/of op basis van de per geval vast te stellen kosten.

Indien ten behoeve van een aansluiting van de apparatuur of van de leiding in het perceel, buitengewone kosten van aanleg of uitkeringen aan derden nodig zijn, kunnen deze op de geabonneerde worden verhaald.

 

HOOFDSTUK III

Abonnementen voor een telefoon resp. telexaansluiting
Artikel 3
 1. Het abonnement voor een telefoonnetlijn, exclusief de apparatuur die daarop aangesloten is, bedraagt per maand Sf. 7.- voor aansluitingen op telefooncentrales gelegen in het urbane gebied Paramaribo en omstreken, waarbij voor het onderlinge verkeer het lokaaltarief geldt.
 2. Het abonnement van een telefoonnetlijn, exclusief de apparatuur die daarop aangesloten is, bedraagt per maand Sf. 4.- voor aansluitingen op telefooncentrales gelegen in de rurale gebieden van het land.

Het abonnement voor een telex netlijn, exclusief de apparatuur die daarop aangesloten is, bedraagt Sf. 100.- per maand.

 

HOOFDSTUK IV

Tarieven voor telefoon-, telex- en telegraafverkeer
Artikel 4
 1. De Directeur stelt, voor de bepaling van de tarieven voor het binnenlandse telefoon- en telexverkeer zonodig ook voor de overige telecommunicatiediensten, afzonderlijke gebieden en tariefzones vast.
 2. Het voor het binnenland automatisch telefoon- en telexverkeer verschuldigd tarief wordt vastgesteld als volgt:
  • voor het verkeer tussen geabonneerden binnen één en hetzelfde tariefgebied:voor telefoon, tussen 06.00 en 18.00 uur, 12 cent per gesprek per tijdsinterval van 3 minuten.tussen 18.00 en 06.00 uur, 12 cent per gesprek per tijdsinterval van 6 minuten
  • voor het verkeer tussen geabonneerden in verschillende tariefsgebieden:voor telefoon in tariefzone A op de grondslagen van 12 cent als eerste aanslag en 12 cent per 30 seconden, in tariefzone B op de grondslagen van 12 cent als eerste aanslag en 12 cent per 20 seconden.
  • de Directeur kan na overleg met de Minister belast met de zorg voor Telecommunicatie de tijdintervallen aanpassen.
  • voor het telexverkeer wordt voor nationale gesprekken het tarief vastgesteld op 25 cent per minuut.
  • uitgaande van het in dit artikel vastgestelde tarief voor automatisch telefoonverkeer zullen verdere tariefsaanpassingen telkenmale op basis van een door de Minister belast met de zorg voor de Telecommunicatie vast te stellen indexeringsformule worden vastgesteld.

 

HOOFDSTUK V

Overige tarieven en tarieven voor overige telecommunicatiediensten
Artikel 5

In afwijking van de hierboven genoemde tarieven:

 1. kunnen telecommunicatieleidingen, indien het verkeer zulks naar het oordeel van de Directeur toelaat, voor in de regel één of meer etmalen ter beschikking worden gesteld tegen door de Directeur te bepalen tarieven;
 2. kunnen de tarieven voor aansluitingen, die naar het oordeel van de Directeur van tijdelijke aard zijn, door hem vastgesteld worden;

kunnen de tarieven voor buizennetaansluitingen door de Directeur vastgesteld worden.

 

Artikel 6

Voor internationale telecommunicatie, gelden de tarieven, welke na overleg met de betrokken Administraties zijn vastgesteld. Internationale telecommunicatie is telecommunicatie met plaatsen buiten Suriname.

 

Artikel 7

De overige tarieven voor de genoemde telecommunicatiediensten en de tarieven voor de overige telecommunicatiediensten worden door de Directeur vastgesteld.

 

HOOFDSTUK VI

Verdere voorwaarden
Artikel 8
 1. De Directeur heeft de bevoegdheid de aangeslotene(n) tijdelijk uit te sluiten van het gebruik van zijn aansluiting(en) en zonodig deze aansluiting(en) op te heffen in geval van:
  • niet of niet tijdige betaling van aan LTT voor en terzake telecommunicatiegebruik verschuldigde gelden;
  • gebruik van de telecommunicatieapparatuur in strijd met de bepalingen in het door de Directeur vastgestelde Reglement Voorwaarden en Tarieven van LTT voor de telecommunicatie dit ter beoordeling van de Directeur;
  • eigenmachtige verandering van de technische inrichting;
  • opzettelijke beschadiging van de geleidingen;
  • inschakeling van overige apparatuur of bevestiging van andere apparatuur(apparaten) zonder goedkeuring van de Directeur;
  • niet toelating tot het aangesloten perceel van met het toezicht en het onderhoud belaste LTT- personeel
 2. De in lid 1 genoemde uitsluiting of opheffing ontslaat de aangeslotene niet van zijn verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnement.

 

Artikel 9

De overige voorwaarden voor de diverse telecommunicatiediensten worden door de Directeur vastgesteld.

 

HOOFDSTUK VII

Overige bepalingen
Artikel 10
 1. Op LTT- telecommunicatienetten worden uitsluitend door LTT geleverde en te onderhouden telefoontoestellen, huistelefooninrichtingen en telexapparaten aangesloten.
 2. De Directeur bepaalt, onder welke voorwaarden andere apparaten dan in het eerste lid genoemde op LTT- telecommunicatienetten kunnen worden aangesloten, gebruikt en onderhouden.

De Directeur kan op de voorwaarden en tegen de vergoedingen door hem vastgesteld toestaan, dat niet voor het openbaar verkeer bestemde particuliere telefonen aan LTT- aansluitingen worden verbonden.

 

Artikel 11

De aantekeningen van de LTT, omtrent de verschuldigde gelden, zijn beslissend. De Directeur bepaalt de tijdstippen waarop en de tijdvakken waarover deze gelden zijn verschuldigd en regelt de wijze van invordering.

 

Artikel 12

De Directeur verdeelt het grondgebied van Suriname in telefoon- en telexnetten. De Directeur bepaalt welke abonnee op welk net wordt aangesloten.

 

HOOFDSTUK VIII

Slotbepalingen
Artikel 13
 1. Dit Staatsbesluit dat kan worden aangehaald als "Telecommunicatiebesluit" treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.
 2. Bij de inwerking treding van dit Staatsbesluit vervallen het Reglement voor het Landstelefoonnet van 15 april 1918 (G.B. No. 29), laatstelijk herzien bij het Staatsbesluit van 2 april 1965 (G.B. No. 40), het Radiotelegraafreglement 1939 (G.B. No. 92) en het Reglement voor het Lands telexnet 1972 (G.B. No. 115).

 

Gegeven te Paramaribo, de 17e mei 1980

JOHAN H. FERRIER

De Minister van Openbare Werken en Verkeer,

M.N. ATAOELLAH.

Uitgegeven te Paramaribo, de 31ste mei 1980.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Districtsbestuur

F.J. LEEFLANG.